Onze Algemene Voorwaarden

RS Watersport hanteert algemene voorwaarden. Hierdoor weten beide partijen waar zij aan toe zijn bij het sluiten van een overeenkomst. Aangezien onze diensten erg uiteenlopen, hebben wij verschillende soorten algemene voorwaarden opgesteld. Deze kunt u hieronder raadplegen.

Jachthaven ligplaats

Artikel 1 – Definities
a) Verhuurder: de ondernemer die de ligplaatsen in de haven ter beschikking stelt voor vaartuigen.
b) Huurder: de persoon die tegen betaling een ligplaats huurt bij de ondernemer, bedoeld onder a.
c) Ligplaats: de plaats die tegen betaling van een huurprijs ter beschikking wordt gesteld aan de huurder, bedoeld onder b.
d) Vaartuig: schepen en andere zaken die bestemd zijn om op het water te verblijven en daarop te bewegen, inclusief de daarbij behorende inventaris en uitrustingsstukken. Hieronder behoren ook buiten- en binnenboordmotoren.
e) Huurovereenkomst: de overeenkomst waarbij de verhuurder zich tegen betaling verplicht om een jachthaven ligplaats ter beschikking te stellen aan de huurder.  
f) Huurseizoen: een huurseizoen loopt van 1 april tot 1 oktober.
g) Elektronisch: op de website of per e-mail. 

Artikel 2 – Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en iedere huurovereenkomst gesloten tussen partijen, met betrekking tot jachthaven ligplaatsen.

Artikel 3 – Verplichtingen huurder
1. Voor het verrichten van onderhoudswerkzaamheden aan het vaartuig op het terrein van de jachthaven (Weerhad 2 te Zaandam), is de huurder verplicht om schriftelijke toestemming te vragen aan de verhuurder. Indien hiervoor toestemming wordt verkregen van de verhuurder, is alleen de huurder bevoegd tot het verrichten van deze onderhoudswerkzaamheden. Het verrichten van onderhoud is niet toegestaan door een derde.
2. De huurder is niet bevoegd om de ligplaats onder te verhuren of in bruikleen te geven aan een derde, tenzij de verhuurder hiervoor schriftelijke toestemming heeft gegeven.
3. De huurder is verplicht het vaartuig zo te onderhouden dat deze in goede staat verkeerd.
4. De huurder is verplicht zich te onthouden aan vervuiling van de steiger van de jachthaven en het daarbij behorende terrein van RS Watersport, gelegen aan het Weerpad 2 te Zaandam. Indien wordt opgemerkt dat de huurder zich niet aan deze verplichting houdt, is de verhuurder bevoegd om een boete aan hem op te leggen van €50,-.
5. De huurder mag gebruik maken van het openbare toilet als deze daarvoor is opengesteld.
6. De huurder mag gebruik maken van de afvalcontainers voor gebruikelijk recreatief afval. Hieronder valt niet een kussenset, een afdekzeil en dergelijke.
7. Het vaartuig dient voorzien te zijn van een goed afdekzeil dan wel een automatische bilgerpomp die ervoor zorgt dat de boot niet zinkt.  

Artikel 4 – Verplichtingen verhuurder
1. De verhuurder is niet verplicht tot het houden van toezicht op de staat van de vaartuigen. De verhuurder heeft geen inlichtingenplicht over de staat van het vaartuig jegens de verhuurder. De huurder moet zelf langskomen om de veiligheid en de staat van zijn vaartuig te controleren.
2. Indien de verhuurder constateert dat het vaartuig zich in zo’n slechte staat verkeerd dat deze binnen korte tijd zal zinken, is de verhuurder verplicht het vaartuig uit het water te hijsen en deze leeg te pompen. De verhuurder heeft hiervoor geen toestemming nodig van de huurder. De kosten voor deze werkzaamheden bedragen €250,- per vaartuig, inclusief BTW.  

Artikel 5 – Duur van de overeenkomst
1. De huurovereenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van het huurseizoen, tenzij anders is overeengekomen.
2. De huurovereenkomst kan te allen tijde met wederzijds goedvinden tussen partijen worden beëindigd. De verhuurder is bevoegd om hieraan voorwaarden te verbinden.  

Artikel 6 – Betaling
1. De betaling wordt gedaan bij de vestiging van de ondernemer of op een door de ondernemer aangewezen rekening.
2. De huurder is verplicht om het huurtarief te voldoen vooraanvang van het huurseizoen, tenzij partijen schriftelijk een andere betalingstermijn hebben afgesproken.   

Artikel 7 – Niet-tijdige betaling
1. De huurder heeft bij elke factuur een betalingstermijn van 14 dagen. Na verloop van deze termijn treedt de huurder direct in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist.
2. Bij te late betaling stuurt de verhuurder toch nog een kosteloze betalingsherinnering met een betalingstermijn van 14 dagen. Hiermee krijgt de huurder alsnog de gelegenheid om de huurprijs te voldoen en zijn verzuim te herstellen. De betalingstermijn van 14 dagen vangt aan op de dag na ontvangst van de betalingsherinnering. In de betalingsherinnering vermeldt de verhuurder de incassokosten die in rekening worden gebracht indien de huurder na het verstrijken van de betalingstermijn niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
3. Indien de huurder na het verstrijken van de betalingstermijn uit lid 2 opnieuw niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, kan de verhuurder overgaan tot het opeisen van het verschuldigde bedrag. De verhuurder brengt daarnaast de wettelijk vastgestelde buitengerechtelijke incassokosten in rekening bij de huurder.
4. De buitengerechtelijke incassokosten genoemd in lid 3, bedragen de wettelijk vastgestelde bedragen in de onderstaande tabel. Het bedrag aan minimale incassokosten bedraagt €40,-. Dit minimale bedrag mag de huurder altijd vragen, ook als de incassokosten in dat geval hoger zijn dan 15%.  
Bedrag van de openstaande rekeningIncassokosten
Over de eerste €2.500,-15% --> TABEL INVOEGEN.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid.
1. De verhuurder sluit alle aansprakelijkheid voor schade uit, behoudens de schade die is veroorzaakt door de verhuurder of door een persoon die werkzaam is voor de verhuurder.
2. De verhuurder is niet aansprakelijk voor diefstal.  

Artikel 9 – Retentierecht.
1. De huurder heeft het recht van retentie. Indien de huurder de overeengekomen betalingsverplichting niet nakomt, mag de huurder het vaartuig onder zich houden tot het moment dat de huurder aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan jegens de verhuurder. De betalingsverplichting betreft het huurtarief van de ligplaats inclusief de kosten voor de uitoefening van het retentierecht.
2. Indien de huurder zijn betalingsverplichting na het verstrijken van het huurseizoen niet heeft voldaan, is de verhuurder bevoegd het vaartuig of het betreffende voorwerp via een gerechtelijke procedure te verkopen.  

 Artikel 10 – Toepasselijk recht
Op de huurovereenkomst en deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
Winterstalling boten
Artikel 1 – Definities
a) Ondernemer: rechtspersoon RS Watersport, die een overeenkomst sluit met de consument onder b.
b) Consument: een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, welke een overeenkomst sluit met de ondernemer onder a.
c) Partijen:
ondernemer en consument tezamen (a en b).
d) Huurovereenkomst: de overeenkomst waarbij de ondernemer zich tegen betaling verplicht een stallingsplaats in gebruik te geven aan de verhuurder.
e) Vaartuig: een voorwerp dat is bestemd om op het water te verblijven en daarop te bewegen, inclusief de daarbij behorende inventaris en uitrustingsstukken. Een casco of een vaartuig in aanbouw valt hier ook onder. Hiertoe behoren ook buiten- en binnenboordmotoren.
f) Stallingsplaats: de ruimte die de consument van de ondernemer krijgt om een vaartuig of een deel daarvan te plaatsen.
g) Buitenstalling: de stalling van vaartuigen buiten de muren van de loods op het terrein van RS Watersport.
h) Binnenstalling: de stalling van vaartuigen binnen de muren van de loods op het terrein van RS Watersport.
i) Winterstalling: de stalling voor de periode van 1 oktober tot 1 april.
j) Elektronisch: op de website of per e-mail. 

Artikel 2 – Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en iedere huurovereenkomst gesloten tussen partijen, met betrekking tot de stalling van vaartuigen of onderdelen daarvan.  

Artikel 3 – Aanbod
1. De ondernemer kan een aanbod mondeling of elektronisch doen.
2. Een mondeling aanbod moet onmiddellijk worden geaccepteerd, tenzij ondernemer en consument schriftelijk anders zijn overeengekomen.
3. Een elektronisch aanbod moet binnen 24 uur worden geaccepteerd na ontvangst van de offerte, tenzij ondernemer en consument schriftelijk anders zijn overeengekomen.  

Artikel 4 – Overeenkomst
Er komt een huurovereenkomst tot stand indien de consument het aanbod voor de stalling van het vaartuig of een onderdeel daarvan, accepteert. 

Artikel 5 – Duur van de overeenkomst
1. De huurovereenkomst eindigt na het verstrijken van de periode van winterstalling, tenzij anders is overeengekomen.
2. De huurovereenkomst kan te allen tijde met wederzijds goedvinden tussen partijen worden beëindigd. De ondernemer is bevoegd om hieraan voorwaarden te verbinden.  

Artikel 6 – Verplichtingen ondernemer
De ondernemer heeft alle vaartuigen of onderdelen daarvan, die staan in de binnenstalling verzekerd tegen schade, verlies of diefstal.     

Artikel 7 -Verplichting consument
De consument is voor de buitenstalling verplicht om zijn vaartuig of onderdeel daarvan te verzekeren tegen schade, diefstal of verlies. De ondernemer heeft dit niet verzekerd.

Artikel 8 – Betaling
Bij voorkeur wordt de volledige huurprijs voldaan voorafgaand aan de periode van de winterstalling. De huurprijs voor de winterstalling mag in twee termijnen worden betaald. De eerste 50% van de huurprijs moet binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur worden voldaan. De andere 50% dient voor 31 december te zijn voldaan.  

Artikel 9 – Niet-tijdige betaling
1. De consument heeft bij elke factuur een betalingstermijn van 14 dagen. Na verloop van deze termijn treedt de consument direct in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist.
2. Bij te late betaling stuurt de ondernemer toch nog een kosteloze betalingsherinnering met een betalingstermijn van 14 dagen. Hiermee krijgt de consument de gelegenheid om de aankoopprijs alsnog te voldoen en zijn verzuim te herstellen. De termijn van 14 dagen vangt aan op de dag na ontvangst van de betalingsherinnering. In de betalingsherinnering vermeldt de ondernemer de incassokosten die in rekening worden gebracht indien de consument na het verstrijken van de betalingstermijn niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
3. Indien de consument na het verstrijken van de betalingstermijn uit lid 2 opnieuw niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, kan de ondernemer overgaan tot het opeisen van het verschuldigde bedrag. De ondernemer brengt daarnaast de wettelijk vastgestelde buitengerechtelijke incassokosten in rekening bij de consument.
4. De buitengerechtelijke incassokosten genoemd in lid 3, bedragen de wettelijk vastgestelde bedragen in de onderstaande tabel. Het bedrag aan minimale incassokosten bedraagt €40,-. Dit minimale bedrag mag de ondernemer altijd vragen, ook als de incassokosten in dat geval hoger zijn dan 15%.  
Bedrag van de openstaande rekeningIncassokosten
Over de eerste €2.500,-15%
Over de volgende €2.500,- 10%
Over de volgende €5.000,-5%
Over de volgende €190.000,-1%
Boven €200.000,-0,5%

Artikel 10 – Aansprakelijkheid
De ondernemer is ten aanzien van de buitenstalling en binnenstalling niet aansprakelijk voor de schade, verlies of diefstal van het vaartuig of een onderdeel daarvan, tenzij dit is veroorzaakt door een tekortkoming die is toe te rekenen aan de ondernemer of de personen die werkzaam zijn voor de ondernemer.  

Artikel 11 – Retentierecht
1. De ondernemer heeft het recht van retentie. Indien de consument de overeengekomen betalingsverplichting niet nakomt, mag de ondernemer het vaartuig of een onderdeel daarvan onder zich houden tot het moment dat de consument aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan jegens de ondernemer. De betalingsverplichting betreft de huurprijs voor de stallingsperiode inclusief de kosten voor de uitoefening van het retentierecht.
2. Indien de huurder zijn betalingsverplichting na het verstrijken van de periode van winterstalling niet heeft voldaan, is de verhuurder bevoegd het vaartuig of een onderdeel daarvan via een gerechtelijke procedure te verkopen.  

Artikel 12 – Toepasselijk recht
Op de huurovereenkomst en deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.   

Koopovereenkomst met een consument

 Artikel 1 – Definities
a) Ondernemer: rechtspersoon RS Watersport, die eenovereenkomst sluit met de consument onder b.
b) Consument: een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, welke een overeenkomst sluit met de ondernemer onder a.
c) Partijen: consument en ondernemer tezamen (a en b)
d) Vaartuig: een voorwerp dat is bestemd om op het water te verblijven en daarop te bewegen, inclusief de daarbij behorende inventaris en uitrustingsstukken. Een casco of een vaartuig in aanbouw valt hier ook onder. Hieronder behoren ook buiten- en binnenboord motoren.
e) Onderdelen: de losse onderdelen die worden verkocht aan de consument. Hieronder behoren ook buiten- en binnenboord motoren.
f) Tweedehands: een zaak of product dat niet nieuw is, maar al eens is gebruikt.
g) Elektronisch: op de website of per e-mail. 

Artikel 2 – Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en iedere koopovereenkomst gesloten tussen partijen, met betrekking tot vaartuigen of onderdelen.  

Artikel 3 – Aanbod
1. De ondernemer kan een aanbod mondeling of elektronisch doen.
2. Een mondeling aanbod moet onmiddellijk worden geaccepteerd, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
3. Een elektronisch aanbod voor een nieuw vaartuig of een nieuw onderdeel moet binnen 7 werkdagen na ontvangst van de offerte worden geaccepteerd, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
4. Een elektronisch aanbod voor een tweedehands vaartuig of een tweedehands onderdeel moet binnen 4 werkdagen na ontvangst van de offerte worden geaccepteerd , tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. 

Artikel4 – Overeenkomst
Er komt een koopovereenkomst tot stand indien de consument het aanbod voor het vaartuig of de onderdelen accepteert binnen de gestelde aanvaardingstermijn. Hiertoe is geen bevestiging vereist door de ondernemer.  

Artikel 5 – Levering
1. De levering vindt plaats bij de vestiging van de ondernemer, tenzij anders is afgesproken tussen partijen.
2. Op het moment van levering gaat het risico voor het geleverde over op de consument. Dit is ook het geval als de aankoopprijs nog niet volledig is voldaan.
3. Tussen het moment van de eigendomsoverdracht na volledige betaling van de koopprijs en de levering, is de ondernemer verplicht om de zaak ten behoeve van de consument te verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid, cascoschade en diefstal. De kosten hiervoor komen voor rekening van de consument.
4. Als de consument het geleverde niet op het afgesproken tijdstip komt ophalen, wordt het geleverde bewaard/opgeslagen voor rekening en risico van de consument.  

Artikel 6 – Betaling
1. De betaling wordt gedaan bij de vestiging van de ondernemer of op een door de ondernemer aangewezen rekening.
2. De partijen kunnen een betaaltermijn afspreken.
3. De onderneming heeft bij de koop het recht om de consument te verplichten tot een aanbetaling van ten hoogste 50% van de volledige verkoopprijs. Indien de consument niet aan deze voorwaarde voldoet, is de ondernemer bij een koop vanaf €5.000,- bevoegd de koopovereenkomst te ontbinden.  

Artikel 7 – Niet tijdige betaling
1. Indien de consument na het verstrijken van de afgesproken betalingstermijn niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, treedt hij direct in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist.
2. Bij te late betaling stuurt de ondernemer toch nog een kosteloze betalingsherinnering met een termijn van 14 dagen. Hiermee krijgt de consument alsnog de gelegenheid om de aankoopprijs te voldoen en zijn verzuim te herstellen. De termijn van 14 dagen vangt aan op de dag na ontvangst van de betalingsherinnering. In de betalingsherinnering vermeldt de ondernemer de incassokosten die in rekening worden gebracht indien de consument na het verstrijken van de betalingstermijn niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
3. Indien de consument na het verstrijken van de betalingstermijn uit lid 2 opnieuw niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, kan de ondernemer overgaan tot het opeisen van het verschuldigde bedrag. De ondernemer brengt daarnaast de wettelijk vastgestelde buitengerechtelijke incassokosten in rekening bij de consument.
4. De buitengerechtelijke incassokosten genoemd in lid 3, bedragen de wettelijk vastgestelde bedragen in de onderstaande tabel. Het bedrag aan minimale incassokosten bedraagt €40,-. Dit minimale bedrag mag de ondernemer altijd vragen, ook als de incassokosten in dat geval hoger zijn dan 15%.  
Bedrag  van de openstaande rekening Incassokosten:
Over de eerste €2.500,-15%
Over de volgende €2.500,- 10%
Over de volgende €5.000,-5%
Over de volgende €190.000,-1%
Boven €200.000,-0,5% 

Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud
1. De eigendomsoverdracht van het vaartuig of de betreffende onderdelen vindt plaats nadat de volledige betaling van de koopprijs door de consument is voldaan.
2. Zolang het eigendomsvoorbehoud van kracht is, mag de consument de zaak, ondanks de levering, niet vervreemden of bezwaren met een beperkt recht.  

Artikel 9 – Garantie
1. Voor nieuwe onderdelen geldt een garantietermijn van minimaal 6 maanden.
2. Voor gebruikte onderdelen geldt geen garantietermijn.
3. Ten aanzien van buiten- en binnenboordmotoren gelden de volgende garantietermijnen:
-      een nieuwe buiten- of binnenboordmotor: 3 jaar.
-      een tweedehands buiten- of binnenboordmotoren met bouwjaar vanaf 2000: 6 maanden.
-      een tweedehands buiten- of binnenboordmotor tot het bouwjaar van 2000: 3 maanden.
4. De garantietermijn begint te lopen op het moment van levering of op het moment van eigendomsoverdracht.
5. Onder de garantie valt niet:
-      de normale slijtage of een gebrek aan zorgvuldigheid.
-      gebreken die het gevolg zijn van veranderingen aangebracht door de consument of een derde.
-      gebreken het gevolg zijn van niet of onjuist uitgevoerd onderhoud door de consument of een derde. 

Artikel 10 – Annulering
1. De aankoop van een vaartuig kan alleen met instemming van de ondernemer worden geannuleerd. De ondernemer is bevoegd om voorwaarden te stellen aan de ontbinding van de koopovereenkomst.
2. De aankoop van een onderdeel dat op voorraad is, kan binnen 14 dagen schriftelijk worden geannuleerd.
3. De aankoop van een onderdeel dat niet op voorraad is, kan alleen met instemming van de ondernemer worden geannuleerd.  

Artikel 11 – Inruil
Indien partijen bij de koop van een vaartuig of onderdeel afspreken dat de consument een tweedehands vaartuig of een andere zaak mag inruilen, geldt dat de eigendomsoverdracht van laatstgenoemde vaartuig of zaak plaatsvindt op het moment dat de ondernemer deze feitelijk geleverd (oftewel feitelijke machtsverschaffing) heeft gekregen. Tot het moment van deze feitelijke levering komt schade of verlies aan het tweedehands vaartuig of zaak voor risico en rekening van de consument.  

Artikel 12 – Toepasselijk recht
Op de koopovereenkomst en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.  

Koopovereenkomst via onze Webshop

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a) Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
‍b) Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aan gaat met de ondernemer;
‍c)Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
‍d)Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
‍e)Dag: kalenderdag;
‍f)Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
‍g)Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
‍h)Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
‍i)Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
‍j)Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer. 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
R. Sieben van RS Watersport
Weerpad2, 1504NX Zaandam
Telefoonnummer: 075 - 616 34 62
Telefonische bereikbaarheid: ma t/m vrijdag van 09:00 – 17:00, zaterdag van 09:00 – 16:00.
Afwijkende tijden zijn te vinden op de website: www.rswatersport.nl.
E-mailadres: info@rswatersport.nl
KvK-nummer: 500467210000
Btw-identificatienummer: NL822520461B01  

Artikel 3 - Toepasselijkheid
1.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussenondernemer en consument.
2.    Voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst op afstand, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voor het sluiten van de overeenkomst op afstand, aan de consument worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 

Artikel 4 - Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
4. Alle afbeeldingen en specificatie gegevens in het aanbod zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
5. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.  

Artikel 5 - De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indiende consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a.    het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b.    de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c.    de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d.    de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
e.    de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
5.     Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.     

Artikel 6 – herroepingsrecht
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Het is de ondernemer toegestaan om de reden voor herroeping te vragen.
2. De bedenktermijn van 14 dagen gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen derde. Indien eenzelfde bestelling bestaat uit meerdere zendingen of onderdelen die afzonderlijk worden geleverd, gaat de bedenktermijn in op de dag na ontvangst van de laatste zending of onderdeel door de consument of een door de consument aangewezen derde.  

Artikel 7 - Verplichtingen consument tijdens bedenktijd
1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
2. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
3. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.  

Artikel 8 – Wijze van uitvoering herroepingsrecht
1. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product zoals beschreven onder artikel 6, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken aan de ondernemer dient de consument te doen middels het modelformulier dat te downloaden is op de website. De consument dient deze in te vullen en te versturen naar de ondernemer via e-mailadres info@rswatersport.nl, of per post naar de vestiging van de ondernemer. Het is de consument ook toegestaan om het gebruik van het herroepingsrecht op een andere ondubbelzinnige wijze kenbaar te maken aan de ondernemer.  
2. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de consument het product binnen 14 dagen na de melding, als bedoeld in lid 1, retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
‍3.Indien de klant na afloop van dein lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willenmaken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeftteruggezonden, is de koop een feit. Ontbinding zonder enige opgaaf van redenenis vanaf dat moment niet meer mogelijk.
‍4. Schade aan of verlies van het teruggezondenproduct/onderdeel komt ten allen tijde voor risico en rekening van deconsument. 

Artikel 9 - Kosten in geval van herroeping
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de dag van herroeping, terugbetalen. De ondernemer zal wachten met de terugbetaling tot hij het teruggezonden product heeft ontvangen.
3. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt, tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode. Indien de consument heeft gekozen voor een betaalmethode waaraan extra kostenverbonden zijn, krijgt de consument dit bij gebruik van het herroepingsrecht niet terug.   

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a.    die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b.    die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c.    die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d.    die onherroepelijk zijn vermengt met iets anders.  

Artikel 11 - De prijs
1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
2. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.  

Artikel 12 - Conformiteit en Garantie
1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. De garantietermijn van de ondernemer is voor nieuwe producten minimaal 6 maanden. Voor tweedehands producten is de garantietermijn 3 maanden.
3.    De garantie geldt niet indien:
· De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of doorderden heeft laten repareren en/of bewerken;
· De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
· De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.  

Artikel 13 - Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op eenschadevergoeding.
4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
5.    Ingeval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

Artikel 14 - Betaling
1. De consument kan bij aanvaarding van het aanbod niet achteraf betalen.
2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. 

Artikel 15 - Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. 

Artikel 16 - Geschillen
Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland. 

Artikel 17 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.